تاريخ : شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱
باتوجه به خبرهای بنیادی واحتمال فروش زمین که سودبسیاری برای شرکت دارد.یکی ازمقاومتهای مهم300بودکه 

باجابجایی2500000سهم ازآعبورکرد.هرچنددر340ازنظرتکنیکال مقاومت داردولی احتمال صعودتامحدوده450درکوتاه 

مدت زیاداست.به دوستانی که توسودهستندنگهداری توصیه میشود.کل شناوری سهم20%

(حدود15000000سهم).ارسال توسط بورسین

اسلایدر